کشور آلمان به پرستار نیاز دارد

 

آیا مایل هستید به عنوان پرستار در آلمان کار کنید؟

خوشحال می شویم در مسیر مهاجرت به آلمان از شما حمایت کنیم

 

IPM Consulting

و شریک او

در فرانکفورت Internationaler Bund (IB)

 یکی از قابل اعتمادترین و قدرتمندترین شرکاء 

.برای پرستاران خارجی (غیر اتحادیه اروپا) در مسیر کار در آلمان هستند